Kvalitetspolicy.

Att tillhandahålla produkter och tjänster av hög kvalitet är en självklarhet och avgörande faktor för att verka på marknaden, och vi vill skapa ett mervärde för våra kunder. Kvalitetspolicyn tillsammans med våra gemensamma värderingar Great Together, Always Improve och True Committment, vägleder oss i detta

Policy reglerar följande

Avoki kvalitetsledningshetssystem säkrar arbete och leveranser till kund med fokus på ständiga förbättringar. Vårt kvalitetsledningssystem utgår ifrån de lagkrav och förordningar som styr vår verksamhet samt från de policys och riktlinjer som fastställs av styrelsen.

  • Avoki tillhandahåller tjänster och produkter i rätt tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet.
  • Samtliga medarbetare ska arbeta proaktivt för att uppfylla detta löfte.
  • Kvalitetsarbetet utvecklas genom ständiga förbättringar. Vi arbetar kontinuerligt med att höja vår kompetens, förbättra våra arbetssätt och processer.
  • Vi ska löpande ha en aktiv och öppen dialog med kunder, leverantörer, medarbetare och andra intressenter i förbättrande och förebyggande syfte.
  • Vi mäter och följer upp vår prestation för att ständigt höja kvaliteten i vår leverans.