Ansvarsfulla affärer.

Vi vill vara en självklar affärspartner med långsiktiga och trygga affärsrelationer. Ärlighet och öppenhet ska genomsyra samspelet och relationerna med våra kunder, partners och leverantörer. 

 

Affärsetik

Att följa lagar och regler är en självklarhet för en seriös aktör på marknaden. Avoki tar avstånd från all form av oetiska affärsmetoder och korruption. Ingen chef eller anställd får acceptera ersättning som kan uppfattas som korruption, muta eller bestickning.

Våra värderingar tillsammans med bolagets Code of Conduct och kontinuerliga utbildningar stöttar de anställda att agera professionellt, med sunda etiska principer och hög integritet. 

Vi har även en visselblåsarfunktion genom den externa partnern WhistleB. Denna funktion möjliggör för anonym rapportering av eventuella oegentligheter och värnar om företagets transparens.

Ansvarsfulla inköp

Över 90% av vår klimatpåverkan kommer från inköp av produkter och tjänster. Förutom en stor miljöpåverkan har elektronikprodukter en komplex leverantörskedja med produktion i länder med högre risker gällande sociala förhållanden såsom arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. 

Väsentliga leverantörer riskklassificeras och utvärderas för att säkerställa att deras policys överensstämmer med Avoki Supplier Code of Conduct. Detta omfattar bland annat om de är anslutna till UN Global Compact, Responsible Business Alliance, Responsible Minerals Initiative, som täcker in risker relaterade till arbetsrätt, mänskliga rättigheter, miljöpåverkan och korruption. Därtill utvärderas om leverantören rapporterar sin klimatpåverkan samt har mål som är vetenskapligt förankrade såsom SBT.

Säkerhet och integritet

Säkerhet och integritet är kritiskt för att bevara våra kunders förtroende men även för att tillgodose affärsnyttan för kunden i våra tjänsteerbjudanden. Avoki ska bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete som utgår ifrån standarden ISO 27001.

Kundlösningar för kunders säkerhet och integritet genom fullständig systemdokumentation och genomgång av befintliga policys och riktlinjer.

  • Processer och rutiner för kunders säkerhet och integritet.
  • Processer och rutiner för intern säkerhet och integritet.
  • Systematiskt arbete enligt standard ISO27001.