Klimatkompensation

Boreal Mix - Bevara skogar med höga biologiska värden

Avoki finansierar projektet “Boreal Mix” som bevarar svenska skogar med höga naturvärden och främjar biologisk mångfald. Projektet ger skogsägare ekonomiskt stöd för att bevara skogar med höga naturvärden och därmed bevara kollagret i skogen och öka artrikedomen. Detta resulterar i ett robustare och motståndskraftigare ekosystem, redo att bemöta extrema väder och ge många arter en trygg plats att leva.

Svenska skogen och dess framtid

Sedan urminnes tider har människan varit beroende av skogen för sin överlevnad, och dess betydelse är oförändrad. Men med ett intensivt brukande av skogen under de senaste 100 åren har naturskogar ersatts av artfattiga produktionsskogar. I dag består hela 93% av Sveriges skogsmark av produktionsskogar, vilket innebär en konflikt mellan ekonomiska intressen och skogens biologiska, sociala och klimatmässiga värden.

I de nordliga barrskogarna finns en tredjedel av allt kol som finns bundet i naturen på land, mer än i någon annan naturtyp. Detta gör våra nordliga skogar särskilt viktiga för jordens klimat. Här har vi en unik möjlighet att bevara och stärka vårt klimats försvar, samtidigt som vi främjar biologisk mångfald och skapar en hållbar framtid för kommande generationer. 

Hur går projektet till?

FightCOtwo erbjuder markägare ekonomiska incitament att skapa och bevara skogsmiljöer där avverkning annars hade varit det naturliga steget. Markägarna kompenseras genom årliga betalningar samtidigt som de behåller ägandet över sin mark och skog. Långsiktiga civilrättsliga avtal garanterar att ingen slutavverkning sker. FightCOtwo gör fältbesök där skogliga värden och naturvärden bedöms, både som underlag till avtal samt för uppföljning under avtalstiden. Metod och system är andrapartsverifierat av Intertek Certification AB. Denna hållbara strategi resulterar i minskade CO2-utsläpp, främjar biologisk mångfald och ökar det sociala värdet för alla som berörs.